Αρχείο για 20 Φεβρουαρίου 2014

Μεγάλη επιτυχία της ριζοσπαστικής αριστεράς στο Νοσοκομείο Αλεξάνδρα, καταποντισμός της συμμαχίας ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ του Γιώργου Παπαγγελή

Έγιναν το διήμερο 17 και 18 Φλεβάρη οι εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων του Νοσοκομείου Αλεξάνδρα. Η παράταξη «Ενωτικό Μέτωπο Εργαζομένων Νοσοκομείου Αλεξάνδρα», που στηρίχτηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, κέρδισε τρεις (3) έδρες, για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1985 όπου είχε μόλις μία (1) έδρα! Σημαντική άνοδο κατέγραψε και η παράταξη που στηρίχτηκε από το ΠΑΜΕ, αυξάνοντας τις έδρες της από δύο σε τρεις.

Αντί­θε­τα, οι ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ που κα­τέ­βη­καν στις εκλο­γές με κοινό ψη­φο­δέλ­τιο (ο «γάμος» τους μά­λι­στα επι­ση­μο­ποι­ή­θη­κε στις 14 Φλε­βά­ρη, την ημέρα του …Αγίου Βα­λε­ντί­νου) έχα­σαν σχε­δόν το μισό της δύ­να­μής τους, πέ­φτο­ντας στις πέντε (5) έδρες από τις εννέα (9) που κα­τεί­χαν αθροι­στι­κά στο προη­γού­με­νο ΔΣ.

Αν και βρι­σκό­μα­στε ακόμη στην πε­ρί­ο­δο των Από­κρεω φαί­νε­ται ότι οι μά­σκες έπε­σαν ήδη.

Οι δυ­νά­μεις της συ­γκυ­βέρ­νη­σης πα­ρα­με­ρί­ζουν τις «δια­φο­ρές» που δήθεν τους χώ­ρι­ζαν τόσα χρό­νια και απο­κα­λύ­πτουν το πραγ­μα­τι­κό τους πρό­σω­πο. Πρό­κει­ται για τις δύο όψεις του ίδιου νο­μί­σμα­τος: Της σκλη­ρής μνη­μο­νια­κής λι­τό­τη­τας που πλήτ­τει βά­ναυ­σα τον ελ­λη­νι­κό λαό, ενώ χαϊ­δεύ­ει τους τρα­πε­ζί­τες, τους δια­πλε­κό­με­νους με­γα­λο­ερ­γο­λά­βους-κα­να­λάρ­χες, το με­γά­λο κε­φά­λαιο. Που οδη­γεί το Δη­μό­σιο Σύ­στη­μα Υγεί­ας στην απα­ξί­ω­ση, στην απο­δυ­νά­μω­ση και εν τέλει στην διά­λυ­ση. Που ρί­χνει τους ερ­γα­ζό­με­νους της Υγεί­ας στην όλο και αυ­ξα­νό­με­νη οι­κο­νο­μι­κή ανέ­χεια και ερ­γα­σια­κή ανα­σφά­λεια, και τους ασθε­νείς στην «αγκα­λιά» των με­γά­λων ιδιω­τι­κών κέ­ντρων.

Οι ερ­γα­ζό­με­νοι του Νο­σο­κο­μεί­ου Αλε­ξάν­δρα τους γύ­ρι­σαν την πλάτη και έδω­σαν, για πρώτη φορά, την δυ­να­τό­τη­τα στις πα­ρα­τά­ξεις της Αρι­στε­ράς να με­τα­τρέ­ψουν την πρω­το­βάθ­μια συν­δι­κα­λι­στι­κή τους ορ­γά­νω­ση, από «σω­μα­τείο-σφρα­γί­δα» που ήταν μέχρι σή­με­ρα, σε όρ­γα­νο υπε­ρά­σπι­σης των δι­καιω­μά­των τους και του δη­μό­σιου χα­ρα­κτή­ρα της Υγεί­ας. Σε όρ­γα­νο πάλης, αντί­στα­σης και διεκ­δι­κή­σε­ων.

Σε μοχλό πί­ε­σης για την διά­σω­ση και βελ­τί­ω­ση των δη­μό­σιων δομών. Για δω­ρε­άν, πλή­ρεις και ποιο­τι­κές υπη­ρε­σί­ες υγεί­ας που θα είναι προ­σβά­σι­μες σε όλους τους κα­τοί­κους της χώρας, ανε­ξάρ­τη­τα από το ερ­γα­σια­κό τους κα­θε­στώς, τη θρη­σκευ­τι­κή τους επι­λο­γή ή την κα­τα­γω­γή τους.

Advertisements

Σχολιάστε