Εναλλακτική πρόταση στις… 12 Ιουλίου τα μεσάνυχτα;

kosyriza_0

Του Γεράσιμου Νικολαΐδη
Πηγή: rproject.gr
(Τα «προσωπικά άρθρα» εκφράζουν την άποψη τού συντάκτη τους και μόνο.)

«Όπως συμπυκνώνει το σύνθημα ‘‘καμιά θυσία για το ευρώ’’, απόλυτη προτεραιότητα για τον ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί η αποτροπή της ανθρωπιστικής καταστροφής και η ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών, όχι η υποταγή σε υποχρεώσεις που ανέλαβαν άλλοι, υποθηκεύοντας τη χώρα. Δεσμευόμαστε ότι θα αντιμετωπίσουμε τις ενδεχόμενες απειλές και τους εκβιασμούς των δανειστών με όλα τα δυνατά όπλα που μπορούμε να επιστρατεύσουμε, ενώ είμαστε ήδη έτοιμοι να αναμετρηθούμε με οποιαδήποτε εξέλιξη, βέβαιοι ότι, σε κάθε περίπτωση, ο ελληνικός λαός θα μας στηρίξει». (Από την πολιτική απόφαση του ιδρυτικού συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ)

Γιατί ο πρω­θυ­πουρ­γός και η δια­πραγ­μα­τευ­τι­κή ομάδα συμ­φώ­νη­σαν με τους δα­νει­στές σε ένα σκλη­ρό μνη­μό­νιο; α) Διότι τη 12η Ιου­λί­ου, όταν ασκή­θη­κε ο ύστα­τος εκ­βια­σμός από την πλευ­ρά των δα­νει­στών, δεν υπήρ­χε εναλ­λα­κτι­κή πρό­τα­ση που να αντι­με­τω­πί­ζει τον κίν­δυ­νο της ασύ­ντα­κτης χρε­ο­κο­πί­ας.
Και β) διότι το μνη­μό­νιο είναι μεν σκλη­ρό, αλλά μας γλι­τώ­νει από κάτι ακόμη χει­ρό­τε­ρο: την ασύ­ντα­κτη χρε­ο­κο­πία.

Ας εξε­τά­σου­με τους δύο αυ­τούς ισχυ­ρι­σμούς:

Από πότε γνω­ρί­ζου­με για τους εκ­βια­σμούς;

Γνώ­ρι­ζαν άραγε, ο πρω­θυ­πουρ­γός και η δια­πραγ­μα­τευ­τι­κή ομάδα ότι θα βρε­θούν προ των εκ­βια­σμών των δα­νει­στών; Και από πότε το γνώ­ρι­ζαν αυτό;

Το Μάρ­τιο του 2013, η Κύ­προς βρέ­θη­κε προ ενός τέ­τοιου, ωμού, εκ­βια­σμού, ο οποί­ος αν μη τι άλλο θα έπρε­πε να ηχή­σει σαν κα­μπα­νά­κι συ­να­γερ­μού. Έκτο­τε, οποιοσ­δή­πο­τε δια­χει­ρι­ζό­ταν τόσο ση­μα­ντι­κές υπο­θέ­σεις όσο η δια­πραγ­μά­τευ­ση με τους δα­νει­στές εξ ονό­μα­τος ενός ολό­κλη­ρου λαού, όφει­λε να είναι όχι απλώς υπο­ψια­σμέ­νος αλλά και προ­ε­τοι­μα­σμέ­νος.

Αλλά και πριν το 2013 και ύστε­ρα απ’ αυτό, η φι­λο­λο­γία και η αρ­θρο­γρα­φία περί Grexit σε διε­θνή έντυ­πα με­γά­λης εμ­βέ­λειας διέ­γρα­φε επάλ­λη­λους κύ­κλους ανα­ζω­πύ­ρω­σης και ύφε­σης. Κε­ντρι­κό ση­μείο αυτής της αρ­θο­γρα­φί­ας ήταν η προ­ε­τοι­μα­σία της Γερ­μα­νί­ας αλλά και άλλων χωρών για το εν­δε­χό­με­νο του Grexit. Πρό­σφα­τα, λίγο πριν την τε­λι­κή φάση των δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων της ελ­λη­νι­κής κυ­βέρ­νη­σης με τους δα­νει­στές, γνω­στο­ποι­ή­θη­κε ότι τέ­τοια σχέ­δια αντι­με­τώ­πι­σης των συ­νε­πειών πι­θα­νού Grexit είχαν όλες οι χώρες της Ευ­ρω­ζώ­νης, αλλά και πέραν αυτής – ο Κά­με­ρον γνω­στο­ποί­η­σε ότι η Μ. Βρε­τα­νία είχε έτοι­μο πλάνο για ένα τέ­τοιο εν­δε­χό­με­νο.

Ο πρω­θυ­πουρ­γός και η δια­πραγ­μα­τευ­τι­κή ομάδα είχαν ετοι­μά­σει ένα τέ­τοιο πλάνο; Αν όχι, δεν απο­τε­λεί αυτό εγκλη­μα­τι­κή αμέ­λεια; Αν ναι, γιατί δεν το δη­μο­σιο­ποιούν; Αν μη τι άλλο για να απο­δεί­ξουν πόσο κα­τα­στρο­φι­κό θα ήταν ένα Grexit…

Υπάρ­χει όμως και κάτι άλλο: αν τε­λι­κά η πρό­τα­ση για Grexit κυ­ριαρ­χού­σε στους κόλ­πους των δα­νει­στών (πράγ­μα που θα μπο­ρού­σε κάλ­λι­στα να συμ­βεί ή μπο­ρεί κάλ­λι­στα να ξα­να­συμ­βεί στο μέλ­λον), η ζωή γι’ αυτόν το λαό θα τε­λεί­ω­νε τα με­σά­νυ­χτα της 12ης Ιου­λί­ου;

Από πότε μί­λη­σε ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ για εκ­βια­σμούς;

Ας έρ­θου­με όμως στον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Ήταν ανυ­πο­ψί­α­στος για την πι­θα­νό­τη­τα να βρε­θού­με προ των εκ­βια­σμών των δα­νει­στών; Χι­λιά­δες στε­λέ­χη και δε­κά­δες χι­λιά­δες μέλη είναι αδιά­ψευ­στοι μάρ­τυ­ρες για το γε­γο­νός ότι σε όλα τα συλ­λο­γι­κά σώ­μα­τα και όρ­γα­να του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ η συ­ζή­τη­ση αυτή ερ­χό­ταν και επα­νερ­χό­ταν διαρ­κώς και με ιδιαί­τε­ρη έντα­ση.

Δεν πρό­κει­ται όμως μόνο γι’ αυτό. Στο γνω­στό από­σπα­σμα της πο­λι­τι­κής από­φα­σης του συ­νε­δρί­ου του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ που πα­ρα­θέ­του­με στη αρχή του κει­μέ­νου, δια­τυ­πώ­νε­ται ορθά κοφτά ότι, εί­μα­στε έτοι­μοι να αντι­με­τω­πί­σου­με τις εν­δε­χό­με­νες απει­λές και εκ­βια­σμούς των δα­νει­στών με όλα τα δυ­να­τά όπλα που μπο­ρού­με να επι­στρα­τεύ­σου­με, ενώ εί­μα­στε έτοι­μοι να ανα­με­τρη­θού­με με οποια­δή­πο­τε εξέ­λι­ξη.

Γιατί δεν ήμα­σταν την άνοι­ξη και στις αρχές κα­λο­και­ριού του 2015 έτοι­μοι για όσα η από­φα­ση του συ­νε­δρί­ου του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ τον Ιού­λιο του 2013 δια­βε­βαί­ω­νε; Γιατί ο πρω­θυ­πουρ­γός και η δια­πραγ­μα­τευ­τι­κή ομάδα δεν φρό­ντι­σαν να είναι;

Αλλά και πιο πρό­σφα­τα, στη διάρ­κεια της πε­ντά­μη­νης δια­πραγ­μά­τευ­σης με τους δα­νει­στές ύστε­ρα από τις εκλο­γές της 25ης Ια­νουα­ρί­ου 2015: Ύστε­ρα από τη συμ­φω­νία της 20ής Φε­βρουα­ρί­ου, ο Ευ­κλεί­δης Τσα­κα­λώ­τος δή­λω­σε ότι «βρε­θή­κα­με προ ωμού εκ­βια­σμού». Ώστε λοι­πόν ο ωμός εκ­βια­σμός δεν εκ­δη­λώ­θη­κε για πρώτη φορά τον Ιού­νιο, αλλά από τα μέσα Φε­βρουα­ρί­ου! Πώς λοι­πόν ο πρω­θυ­πουρ­γός και η δια­πραγ­μα­τευ­τι­κή ομάδα βρέ­θη­καν χωρίς εναλ­λα­κτι­κή πρό­τα­ση σχε­δόν 5 μήνες αρ­γό­τε­ρα; Ποιος ευ­θύ­νε­ται γι’ αυτό; Η… αρι­στε­ρή αντι­πο­λί­τευ­ση του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ;!

Ποιος όφει­λε να έχει εναλ­λα­κτι­κό σχέ­διο;

Όταν ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ήταν στην αντι­πο­λί­τευ­ση, στις αι­τιά­σεις των κυ­βερ­νώ­ντων ότι δεν έχει κο­στο­λο­γη­μέ­νες προ­τά­σεις, απα­ντού­σε ότι χωρίς να έχει στα χέρια του το μη­χα­νι­σμό του Γε­νι­κού Λο­γι­στη­ρί­ου του Κρά­τους και των υπουρ­γεί­ων δεν μπο­ρού­σε να έχει στη διά­θε­σή του όλα τα απα­ραί­τη­τα στοι­χεία. Με ευ­θύ­νη του πρω­θυ­πουρ­γού και της δια­πραγ­μα­τευ­τι­κής ομά­δας η δια­μά­χη αυτή εσω­τε­ρι­κεύ­ε­ται τώρα στον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και μά­λι­στα με πρω­το­φα­νή τρόπο! Ο πρω­θυ­πουρ­γός, αφού έβαλε το κόμμα και ένα πλειο­ψη­φι­κό λαϊκό ρεύμα σε θέση μάχης ενά­ντια στους εκ­βια­σμούς με το δη­μο­ψή­φι­σμα, αφού έκανε το συ­γκλο­νι­στι­κό «ΟΧΙ» του δη­μο­ψη­φί­σμα­τος «ΝΑΙ σε όλα» στους δα­νει­στές, αφού έκλει­σε μια επαί­σχυ­ντη συμ­φω­νία μαζί τους, ζη­τού­σε εκ των υστέ­ρων (διά δη­λώ­σε­ων, ρη­το­ρι­κών αφο­ρι­σμών στη Βουλή και non paper που διέρ­ρε­αν στα μνη­μο­νια­κά μί­ντια) από την αρι­στε­ρή αντι­πο­λί­τευ­ση του κόμ­μα­τος την εναλ­λα­κτι­κή πρό­τα­ση που θα του επέ­τρε­πε τα με­σά­νυ­χτα της 12ης Ιου­λί­ου να κάνει την επι­λο­γή της ρήξης!
Πρό­κει­ται για ιστο­ρι­κά πρω­το­φα­νές γε­γο­νός:

Ζη­τού­σε ύστε­ρα από τη συμ­φω­νία με τους δα­νει­στές και ενώ αυτή είχε ει­σα­χθεί προς ψή­φι­ση στη Βουλή με δια­δι­κα­σί­ες fast track, πρό­τα­ση που αν την είχε στις 12 Ιου­λί­ου τα με­σά­νυ­χτα θα μπο­ρού­σε να κάνει κάτι άλλο!

Ζη­τού­σε… εκ­πρό­θε­σμα, δη­λα­δή κα­τό­πιν εορ­τής, εναλ­λα­κτι­κή πρό­τα­ση από την αρι­στε­ρή αντι­πο­λί­τευ­ση του κόμ­μα­τος, τη στιγ­μή που δεν την κα­τάρ­τι­σε το δικό του επι­τε­λείο ενώ δια­πραγ­μα­τευό­ταν σε ναρ­κο­πέ­διο με εκ­βια­σμούς!

Απο­κρού­στη­κε το σχέ­διο του Σόι­μπλε;

Έστω όμως ότι τα προ­σπερ­νά­με όλα αυτά. Ισχύ­ει έστω ο ισχυ­ρι­σμός ότι η από­φα­ση να υπο­γρα­φεί το νέο μνη­μό­νιο «σώζει» κάτι από τα δι­καιώ­μα­τα των λαϊ­κών τά­ξε­ων; Ισχύ­ει ότι απο­κρού­στη­κε μια πρό­τα­ση που ήταν χει­ρό­τε­ρη; Ότι απο­κρού­στη­κε το σχέ­διο του Σόι­μπλε;
Να θέ­σου­με σωστά το ερώ­τη­μα: το μνη­μό­νιο που υπέ­γρα­ψαν ο πρω­θυ­πουρ­γός και η δια­πραγ­μα­τευ­τι­κή ομάδα είναι μια άλλη πρό­τα­ση που τε­λι­κά εγκρί­θη­κε ενά­ντια στη θέ­λη­ση του Σόι­μπλε και ενά­ντια στην επι­μο­νή του για Grexit;

Όχι! Ο Σόι­μπλε επέ­με­νε στο Grexit μόνο στο βαθμό που η ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση δεν ικα­νο­ποιού­σε τις απαι­τή­σεις του για ένα σκλη­ρό και αποι­κιο­κρα­τι­κού χα­ρα­κτή­ρα μνη­μό­νιο. Πα­ρό­τι το ελ­λη­νι­κό δη­μο­ψή­φι­σμα απέρ­ρι­ψε με 62% το σχέ­διο Γιουν­κέρ, πα­ρό­τι ο Αλέ­ξης Τσί­πρας και η δια­πραγ­μα­τευ­τι­κή ομάδα συ­νέ­χι­σαν τη δια­πραγ­μά­τευ­ση μετά το ΟΧΙ ξε­κι­νώ­ντας από το απορ­ρι­φθέν σχέ­διο Γιουν­κέρ, η κυ­βέρ­νη­ση υπέ­γρα­ψε τε­λι­κά ένα μνη­μό­νιο πολύ χει­ρό­τε­ρο από την πρό­τα­ση Γιουν­κέρ στα εξής ση­μεία: α) Με­τα­τρο­πή του ΤΑΙ­ΠΕΔ σε ανε­ξάρ­τη­το fund για το ξε­πού­λη­μα «ελ­λη­νι­κών assets» όπως λέει η συμ­φω­νία συ­νο­λι­κής αξίας 50 δισ. ευρώ, β) πιο στενή επι­τή­ρη­ση και ανα­μόρ­φω­ση του κρα­τι­κού τομέα υπό το άμεσο μά­να­τζμεντ της τρόι­κας (που πλέον με την προ­σθή­κη του ESM γί­νε­ται «κουαρ­τέ­το», γ) ρή­τρες αυ­τό­μα­της «διόρ­θω­σης» στην (ανα­πό­φευ­κτη) πε­ρί­πτω­ση που το πρό­γραμ­μα «πέ­φτει έξω».

Αυτές οι «προ­σθή­κες» ήταν ακρι­βώς οι απαι­τή­σεις του Σόι­μπλε!1
Με λίγα λόγια, ο Σόι­μπλε έθεσε μία πρό­τα­ση με δύο εναλ­λα­κτι­κές επι­λο­γές: είτε μνη­μό­νιο «τόσο σκλη­ρό» είτε Grexit με τη μορφή «τάιμ άουτ». Η ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση δεν απέ­κρου­σε γε­νι­κώς το σχέ­διο Σόι­μπλε, αλλά επέ­λε­ξε τη μία από τις δύο εκ­δο­χές του σχε­δί­ου Σόι­μπλε, τη μία από τις δύο εναλ­λα­κτι­κές που ο Σόι­μπλε έθεσε ενώ­πιόν της με τη μορφή τε­λε­σι­γρά­φου!

Διότι απλού­στα­τα ο Σόι­μπλε θε­ω­ρεί το μνη­μό­νιο που ο ίδιος επέ­βα­λε, αλλά και το Grexit, δια­φο­ρε­τι­κές εκ­δο­χές της δικής του πρό­τα­σης. Μά­λι­στα, μπο­ρεί να νιώ­θει και σί­γου­ρος ότι αφού για ένα διά­στη­μα λε­η­λα­τη­θούν τα «ελ­λη­νι­κά assets» και συ­ντρι­βούν ορι­στι­κά συ­ντά­ξεις και ερ­γα­σια­κά δι­καιώ­μα­τα, και καθώς το πρό­γραμ­μα δεν θα «βγαί­νει», θα επα­να­φέ­ρει εκ του ασφα­λούς και την άλλη του πρό­τα­ση περί Grexit… Ένα εκ του ασφα­λούς κέρ­δι­σμα χρό­νου για τον Σόι­μπλε και τα κο­ρά­κια της χρη­μα­το­πι­στω­τι­κής λη­στεί­ας.

Άρα δεν υπάρ­χει τί­πο­τε το «ηρω­ι­κό» και τί­πο­τε το «σω­τή­ριο» στο μνη­μό­νιο που η κυ­βέρ­νη­ση υπέ­γρα­ψε. Εν­σω­μα­τώ­νει την πλήρη υπο­τα­γή ακρι­βώς στα σχέ­δια του Σόι­μπλε κι όχι την από­κρου­σή τους. Διότι απλού­στα­τα αν η πρό­τα­ση που υπέ­γρα­ψε η κυ­βέρ­νη­ση και το Grexit με «τάιμ άουτ» είχαν τέ­τοια χαώδη δια­φο­ρά όση ισχυ­ρί­ζε­ται η κυ­βέρ­νη­ση, ο Σόι­μπλε δεν θα έδινε τη συ­γκα­τά­θε­σή του – την έδωσε μόνο επει­δή οι δύο εκ­δο­χές που τέ­θη­καν ενώ­πιον της ελ­λη­νι­κής κυ­βέρ­νη­σης απο­τε­λούν αμ­φό­τε­ρες δικές του προ­τά­σεις και επει­δή τις θε­ω­ρεί ομό­τι­μες όσον αφορά τα απο­τε­λέ­σμα­τά τους…

Κα­θέ­νας και κα­θε­μιά ας βγά­λει τα συ­μπε­ρά­σμα­τά του/της…

Υ.Γ. Η πρω­το­φα­νής κα­μπά­νια απα­ξί­ω­σης και συ­κο­φα­ντι­κών επι­θέ­σε­ων ενά­ντια στα στε­λέ­χη που ση­μα­το­δο­τούν με οποιο­δή­πο­τε τρόπο την εναλ­λα­κτι­κή δυ­να­τό­τη­τα ή τη δια­φω­νία με το μνη­μό­νιο (Πα­να­γιώ­της Λα­φα­ζά­νης, Ζωή Κων­στα­ντο­πού­λου, Νά­ντια Βα­λα­βά­νη, Γιάν­νης Βα­ρου­φά­κης) απο­δει­κνύ­ει τι είναι αυτό που δια­κυ­βεύ­ε­ται εδώ και σε τι συ­ναι­νεί το κυ­βερ­νη­τι­κό κέ­ντρο επι­τρέ­πο­ντας στα «σκυ­λιά» των μνη­μο­νια­κών μί­ντια να επι­δί­δο­νται στο θε­ά­ρε­στο έργο του κα­νι­βα­λι­σμού αυτών των στε­λε­χών: πρέ­πει να «απο­δει­χτεί» και μέσα απ’ αυτό το βρό­μι­κο τρόπο ότι δεν υπάρ­χει εναλ­λα­κτι­κή (ΤΙΝΑ) και ότι όσοι τη δια­νο­ή­θη­καν ή την προ­βάλ­λουν, είναι απλώς «τρε­λοί» ή και «διε­φθαρ­μέ­νοι»…  

Ση­μειώ­σεις:

1. Το δί­λημ­μα που έθεσε ο Σόι­μπλε στην ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση:

«Σχό­λια σχε­τι­κά με τις τε­λευ­ταί­ες ελ­λη­νι­κές προ­τά­σεις», 10 Ιου­λί­ου 2015

Στις 9 Ιου­λί­ου η Ελ­λά­δα κα­τέ­θε­σε μία λίστα προ­τά­σε­ων, οι οποί­ες βα­σί­ζο­νται στο τε­λευ­ταίο προ­σχέ­διο της Τρόι­κας, που είχε συ­ντα­χθεί για την ολο­κλή­ρω­ση της αξιο­λό­γη­σης από το EFSF. Ωστό­σο, η Ελ­λά­δα δεν ήταν σε θέση να ολο­κλη­ρώ­σει την αξιο­λό­γη­ση, για την ενί­σχυ­ση της μα­κρο­πρό­θε­σμης οι­κο­νο­μι­κής με­γέ­θυν­σης και της βιώ­σι­μης ανά­πτυ­ξης. Με­τα­ξύ αυτών, η με­ταρ­ρύθ­μι­ση της αγο­ράς ερ­γα­σί­ας, η με­ταρ­ρύθ­μι­ση του δη­μό­σιου τομέα, οι ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις, τρα­πε­ζι­κός το­μέ­ας, οι διαρ­θρω­τι­κές με­ταρ­ρυθ­μί­σεις δεν επαρ­κούν.

Αυτές οι προ­τά­σεις έχουν σο­βα­ρές ελ­λεί­ψεις ση­μα­ντι­κών με­ταρ­ρυθ­μί­σε­ων. Για αυτό αυτές οι προ­τά­σεις δεν μπο­ρούν να απο­τε­λέ­σουν βάση για ένα εντε­λώς και­νού­ριο, τριε­τές πρό­γραμ­μα του ESM, όπως αι­τή­θη­κε η Ελ­λά­δα. Χρεια­ζό­μα­στε μία κα­λύ­τε­ρη, βιώ­σι­μη λύση, δια­τη­ρώ­ντας το ΔΝΤ εν ενερ­γεία. Αυτές είναι οι δύο επι­λο­γές:

1) Οι ελ­λη­νι­κές αρχές να βελ­τιώ­σουν γρή­γο­ρα και ση­μα­ντι­κά τις προ­τά­σεις τους, με την πλήρη στή­ρι­ξη της Βου­λής τους. Οι βελ­τιώ­σεις πρέ­πει να ανα­κτή­σουν την εμπι­στο­σύ­νη, να δια­βε­βαιώ­σουν την βιω­σι­μό­τη­τα του χρέ­ους και την επι­τυ­χή εφαρ­μο­γή του προ­γράμ­μα­τος, ώστε να δια­σφα­λι­στεί η πρό­σβα­ση στις αγο­ρές μετά την ολο­κλή­ρω­ση του προ­γράμ­μα­τος. Οι βελ­τιώ­σεις πε­ρι­λαμ­βά­νουν:

α) Με­τα­φο­ρά ελ­λη­νι­κών πε­ριου­σια­κών στοι­χεί­ων ύψους 50 δισ. ευρώ σε ένα εξω­τε­ρι­κό τα­μείο (trust fund) όπως το Ιν­στι­τού­το Ανά­πτυ­ξης στο Λου­ξεμ­βούρ­γο, ώστε να ιδιω­τι­κο­ποι­η­θούν και να μειω­θεί το χρέος.

 β) την ενί­σχυ­ση της  ικα­νό­τη­τας και  ανα­μόρ­φω­ση της ελ­λη­νι­κής διοί­κη­σης  υπό την επι­τρο­πεία της Κο­μι­σιόν για την ορθή εφαρ­μο­γή του προ­γράμ­μα­τος

 γ) αυ­τό­μα­τες πε­ρι­κο­πές δα­πα­νών σε πε­ρί­πτω­ση που δεν επι­τυγ­χά­νο­νται οι στό­χοι για μεί­ω­ση του ελ­λείμ­μα­τος.

Πα­ράλ­λη­λα, μια σειρά μορ­φών χρη­μα­το­δό­τη­σης που θα τε­θούν από κοι­νού για να γε­φυ­ρω­θεί το χρο­νι­κό χάσμα μέ­χρις ότου θα μπο­ρού­σε να γίνει μια πρώτη εκτα­μί­ευ­ση στο πλαί­σιο του ενι­σχυ­μέ­νου προ­γράμ­μα­τος. Αυτό ση­μαί­νει ότι το υφι­στά­με­νο ρίσκο της μη σύ­να­ψης ενός νέου προ­γράμ­μα­τος με τον ESM θα πρέ­πει να βα­ραί­νει την Ελ­λά­δα, όχι τις χώρες της Ευ­ρω­ζώ­νης.

2) Σε πε­ρί­πτω­ση που η βιω­σι­μό­τη­τα του χρέ­ους και η αξιό­πι­στη προ­ο­πτι­κή εφαρ­μο­γή δεν μπο­ρούν να δια­σφα­λι­στούν εκ των προ­τέ­ρων η Ελ­λά­δα θα πρέ­πει, μέσω τα­χέ­ων δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων, να τεθεί σε ένα timeout από την Ευ­ρω­ζώ­νη, με εν­δε­χό­με­νη ανα­διάρ­θρω­ση του χρέ­ους, εάν είναι απα­ραί­τη­το, με τρόπο που προ­σι­διά­ζει στην προ­σφυ­γή  σε ένα θεσμό όπως λχ η Λέσχη των Πα­ρι­σί­ων – του­λά­χι­στον κατά τα επό­με­να 5 χρό­νια. Μόνο αυτή η λύση θα μπο­ρού­σε να επι­τρέ­ψει επαρ­κή ανα­διάρ­θρω­ση του χρέ­ους, η οποία δεν θα ήταν σύμ­φω­νη με την έντα­ξη σε μια νο­μι­σμα­τι­κή ένωση.

Αυτή η λύση θα συ­νο­δεύ­ε­ται από στή­ρι­ξη για την Ελ­λά­δα ως κρά­τος-μέ­λος της ΕΕ και για τους Έλ­λη­νες πο­λί­τες, με ενί­σχυ­ση της ανά­πτυ­ξης, αν­θρω­πι­στι­κή και τε­χνι­κή βο­ή­θεια στα επό­με­να χρό­νια. Θα πρέ­πει επί­σης να συ­νο­δεύ­ε­ται από τον εξορ­θο­λο­γι­σμό όλων των πυ­λώ­νων της Οι­κο­νο­μι­κής και Νο­μι­σμα­τι­κής Ένω­σης και από συ­γκε­κρι­μέ­να μέτρα για την ενί­σχυ­ση της δια­κυ­βέρ­νη­σης της Ευ­ρω­ζώ­νης.

Advertisements
  1. Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: